Skip to main content

Gebruiksvoorwaarden

 • Algemeen: Welkom op de website van Eco Max www.eco-max.be (hierna aangeduid als de “Website ” ). Hier vindt u de basisregels die uw gebruik van de Website beheers en (hierna aangeduid als de “ Gebruiksvoorwaarden ”) . Gelieve deze door te nemen alvorens u gebruik maakt van deze Website op welke wijze dan ook. Gelieve er rekening mee te houden dat elke keer dat u gebruik maakt van de Website, de laatste versie van deze Gebruiksvoorwaarden uw gebruik zal beheersen en dus impliceert dat u steeds met de voormelde versie akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of u hinder ondervindt bij het lezen ervan, vraagt Eco Max u vriendelijk om haar te contacteren en in tussentijd ieder gebruik van deze Website te staken (zie contactgegevens onderaan de Gebruiksvoorwaarden).

 • Aard van de aangeboden informatie: De informatie die beschikbaar is op deze Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze Website en alle inhoud van deze Website wordt beschikbaar gesteld “zoals zij is” en zonder garanties. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

 • Toegestaan gebruik: De Website mag alleen gebruikt worden op de manier die expliciet beschreven wordt in deze Gebruiksvoorwaarden.

 • Aansprakelijkheden: Eco Max levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website zo volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt als mogelijk is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal Eco Max poberen dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, verzoekt Eco Max u haar te contacteren (zie contactgegevens onderaan de Gebruiksvoorwaarden ).

 • Eco Max spant zich in om de Website met alle redelijke middelen te beveilig en eventuele ongemakken, veroorzaakt door technische fouten, zoveel als mogelijk te beperken. Eco Max kan evenwel niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet - toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Eco Max u dan ook geen ononderbroken toegang garanderen.

  Eco Max is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.).

  Eco Max aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verklaringen gedaan of gepubliceerd door derden en heeft geen enkele verplichting om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of adviezen gepubliceerd door derden met betrekking tot deze of iedere andere informatiebron verstrekt door Eco Max te corrigeren.

  Echter, niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Eco Max voor opzet of bedrog uit .

 •  Links naar websites van derde partijen: Deze Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover Eco Max geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Eco Max biedt geen enkele garantie voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, of over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

 •  Intellectuele eigendom: Alle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze Website worden weergegeven, zijn eigendom van Eco Max en/of haar licentiegevers en mogen slechts gereproduceerd of meegedeeld worden aan het publiek na de uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Eco Max en/of de betrokken licentiegever .

  De naam en het logo van Eco Max en de producten en eventuele diensten door haar aangeboden, zijn merken en handelsnamen beschermd door nationaal recht. Deze Website is onderworpen aan het Belgische recht en de auteursrechten dienaangaande behoren toe aan Eco Max.

 • Bescherming van de persoonsgegevens: Alle persoonsgegevens die Eco Max verzamelt via de Website wordt verwerkt conform de privacy verklaring . De gegevens die u ingeeft op de Website zijn vertrouwelijk. Eco Max is verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 alsook met de toekomstige Europese Verordening 2016/579 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffen de het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

 • Toepasselijk recht en rechtbank: Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan, en alle geschillen dienaangaande dienen beslecht te worden in overeenstemming met het Belgische recht. Elk geschil aangaande het bestaan of de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden en de interpretatie of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar Eco Max haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

 •  Divers: Indien enig deel of enige clausule van de Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden om welke reden ook, zullen de overige delen of clausules hierdoor niet worden aangetast en geldig en afdwingbaar blijven, alsof de ongeldige of onafdwingbare delen of clausules niet in de Gebruiksvoorwaarden begrepen zijn. Elke ongeldige of onafdwingbare clausule zal onmiddellijk vervangen worden door een bepaling die, in zover dit kan, het dichtst benadert wat Eco Max in het bedoelde deel of de bedoelde clausule nastreefde.

 • Contact: Indien u nog verdere informatie wenst of opmerkingen heeft , gelieve Eco Max dan te contacteren op: Eco Max bvba , Joseph Smeetslaan 248, 3630 Maasmechelen (België), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.